HMS - Erklæring

Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet

Denne bekreftelse gjelder: Odin Bygg AS
Forretningsadresse: Stemmelia 12
Postadresse: Stemmelia 12
Postnr/Sted: 5223 Nesttun

Det bekreftes med dette at ovennevnte virksomhet arbeider systematisk for å fylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl. res. av 6. desember 1966 nr. 1127 i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidsvern og arbeidsmiljø m.v.

Det bekreftes at firma Odin Bygg AS er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter.

Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse av verifikasjon av virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet.

Christian Gjertsen
Daglig leder